Usluge

Nudimo široku ponudu usluga

Svaka od usluga je prilagođena zahtjevima i potrebama naših klijenata. 

Što Vam možemo ponuditi?

Stečenim znanjem i iskustvom možemo Vam pomoći na sljedećim područjima

Projektiranje

Programiranje

Održavanje

Računovodstvo i knjigovodstvo

ERP

Planiranje resursa poduzeća ERP

 

ERP ili Enterprise Resource Planning je poslovni informacijski sustav koji omogućuje potpunu kontrolu nad poslovnim procesima u poduzeću. Računovodstvo, ljudski resursi, odnos s klijentima, prodaja – glavna odlika ERP je da svime upravlja iz iste baze podataka, pružajući tako priliku različitim poslovnim sektorima da dođu do njima relevantnih podataka. Protok informacija postaje automatiziraniji i brži, čime se štedi vrijeme, a samim time i resursi.  ERP rješenja je prihvatljivo kako za velike tvrtke, tako i za mala i srednja poduzeća.

Računovodstveno-financijska operativa

  • Fakturiranje
  • Knjiga ulazno/izlaznih računa
  • Izvodi (evidencija plaćanja i naplate)
  • Salda konti kupaca/dobavljača
  • Obračun kamata
  • Glavna knjiga-financijsko poslovanje
  • Blagajna
  • Obračun putnih naloga
  • Manager

Ljudski resursi

  • Kadrovska evidencija
  • Evidencija radnog vremena
  • Osobni dohoci-plaće
  • Drugi dohodak
  • JOPPD obrazac

Neovisni moduli

  • Skladišno-materijalno poslovanje
  • Osnovna sredstva
  • Sitni inventar
  • Urudžbeni zapisnik

Infopult komercijalno poslovanje

  • Komercijala prodaja
  • Komercijala nabava
  • Plan prodaje
  • Plan proizvodnje
  • Plan nabave
  • Ponude
  • Ugovori
  • Veleprodaja-kalkulacije
  • Maloprodaja-POS računi

Terenska operativa-Servis

  • Troškovnik, situiranje
  • Priprema (projekti, nosioci troška, radni nalozi)
  • Priprema-Građevinska proizvodnja
  • Priprema-Serijska proizvodnja
  • Priprema-Servis
  • Praćenje proizvodnje

Kontakt centar

  • WEB-Prijava kvara
  • WEB-Zahtjev za ponudom
  • WEB-Prodaja
  • WEB-Naručivanja servis
  • WEB-Naručivanja serijska proizvodnja
  • WEB-Naručivanja građevinska proizvodnja

Konzultantske usluge

 • Gap analiza
 • Instalacija licenci-baza
 • Obuka uz aplikaciju
 • Dogradnja-programiranje
 • Migracija baze podataka
 • Održavanje
 • Troškovi sistemskih modula
 • Troškovi prijave klijenata (licence, rad na udaljenost)

Računovodstvo i knjigovodstvo

 

U teoriji prevladava mišljenje da je knjigovodstvo samo dio računovodstva pa se knjigovodstvo vezuje uz vođenje knjiga, dok je računovodstvo djelatnost računovodstvenog praćenja i proučavanja poslovnih procesa. Temeljem Zakona o računovodstvu, svaki je poduzetnik, čije je sjedište u Republici Hrvatskoj, obvezan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema temeljnim načelima urednog knjigovodstva, na način da u njima budu vidljive sve poslovne promjene. Knjigovodstvo mora biti vođeno tako da se trećoj stručnoj osobi u okviru primjerenog roka omogući uvid u poslovne događaje i pruže informacije kroz izvještaje.

 

Knjiženja

 • Knjiženje ulaznih računa
 • Knjiženje izlaznih računa
 • Knjiženje bankovnih izvoda
 • Ostala knjiženja putem temeljnice

Evidencija imovine

 • Evidentiranje osnovnih sredstava
 • Evidentiranje sitnog inventara
 • Izvješće s popisom imovine
 • Obračun amortizacije

Izlazni računi

 • Izrada predloška izlaznog računa
 • Kreiranje izlaznih računa

Blagajna

 • Knjiženja uplatnica i isplatnica
 • Vođenje blagajničkog izvještaja

Zaposlenici

 • Mjesečni obračun plaće
 • Ispis virmana za isplatu plaće
 • Prijava, odjava i promjena statusa zaposlenika
 • Mjesečni izvještaj o isplati plaća i neoporezivih primitaka (JOPPD)

Putni nalazi

 • Kontrola i knjiženje putnih naloga
 • Mjesečni obračun loko vožnje
 • Mjesečni izvještaj o isplati neoporezivih primitaka (JOPPD)

Financijska izvješća

 • Financijska izvješća (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Novčani tok)
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća
 • Odluka o raspodjeli dobitka
 • Tromjesečni statistički izvještaj (TSI-POD)
 • Mjesečni/ tromjesečni obračun PDV-a
 
 • Godišnje financijsko izvješće za statistiku
 • Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu
 • Godišnje izvješće o porezu na dobit
 • Godišnji obračun spomeničke rente
 • Godišnji obračun članarine turistićkoj zajednici

Ostale usluge

 • Usklada salda konti
 • Izračun kamata
 • Izvještavanje po nalogu klijenta
 • Vođenje platnog prometa

Knjigovodstveno savjetovanje

Savjetujemo naše klijente o svim aspektima knjigovodstvenih usluga. Posebno se zalažemo za kvalitetno savjetovanje o porezu te načinu i trenutku u kojem se plaćanja mogu smanjiti. Trudimo se da uz naše usluge smanjite nepotrebne troškove.


Partneri

Neki od naših cijenjenih partnera.